Kód predmetu:
N428S1_4B
Názov predmetu:
Seminár z fyziky
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
1. Fyzikálne veličiny a ich jednotky. (dotácia 0/2)
 
a. Fyzikálne veličiny, rozmery a jednotky. Medzinárodná sústava jednotiek SI.
b. Premeny jednotiek. Rozmerová analýza.
c. Grécka abeceda. Algebrické rovnice. Funkcie priamky a paraboly. Objemy a povrchy vybraných útvarov.
d. Uhly a ich meranie v stupňoch a radiánoch. Trigonometrické funkcie. Súčty a rozdiely trigonometrických funkcií.

2. Meranie a prezentácia fyzikálnych veličín. (dotácia 0/2)
 
a. Metódy a princípy merania fyzikálnych veličín.
b. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov meraní. Druhy chýb merania. Presnosť a správnosť merania. Výberový priemer. Smerodajná odchýlka. Interval spoľahlivosti a maximálna absolútna chyba merania. Štandardná neistota. Zákon šírenia chýb. Platnosť čísel. Zaokrúhľovanie čísel.
c. Tvorba tabuliek a grafov. Metóda najmenších štvorcov.

3. Skalárne a vektorové veličiny. (dotácia 0/2)
 
a. Skalár. Vektor. Koordinačný systém. Kartézska súradnicová sústava. Súradnice bodu v rovine a v trojrozmernom priestore.
b. Grafické / algebrické sčítanie a odčítanie vektorov. Grafické / algebrické násobenie vektorov.
c. Skalárny súčin vektorov a jeho geometrická interpretácia.

4. Skalárne a vektorové veličiny (pokračovanie). (dotácia 0/2)
 
a. Vektorový súčin vektorov graficky/algebricky a jeho geometrická interpretácia.
b. Uhol medzi dvoma vektormi. Uhol medzi dvoma rovinami. Kosínusova veta.
c. Jednotkový vektor. Zmiešaný súčin vektorov a jeho geometrická interpretácia.

5. Kinematika hmotného bodu. (dotácia 0/2)
 
a. Poloha, čas, okamžitá a stredná rýchlosť. Dráha, trajektória. Rýchlosť ako vektorová veličina.
b. Časová závislosť rýchlosti a polohy pri jednotlivých typoch priamočiarych pohybov. Príklady.
c. Voľný pád. Vrh smerom nahor.

6. Kinematika hmotného bodu (pokračovanie). (dotácia 0/2)
 
a. Pohyb v rovine. Vodorovný vrh, šikmý vrh.
b. Rovnomerný kruhový pohyb.

7. Dynamika hmotného bodu. (dotácia 0/2)
 
a. Newtonove pohybové zákony.
b. Vektorové skladanie síl. Naklonená rovina.
c. Gravitačný zákon, gravitačná sila. Gravitačné pole.

8. Dynamika hmotného bodu (pokračovanie). (dotácia 0/2)
 
a. Práca, výkon, účinnosť. Konzervatívne a nekonzervatívne sily. Kinetická a potenciálna energia a ich súvis s prácou.
b. Zákon zachovania mechanickej energie pri pohybe hmotného bodu - kyvadlo, pád/vrh telesa, prak.

9. Elektrostatika. (dotácia 0/2)
 
a. Elektrický náboj. Coulombov zákon. Elektrické pole, elektrická intenzita. Porovnanie s gravitačnou silou.
b. Elektrický potenciál, elektrické napätie.
c. Elektrická kapacita, elektrický kondenzátor, sériové a paralelné zapojenie elektrických kondenzátorov.

10. Dynamika sústavy hmotných bodov a tuhého telesa. (dotácia 0/2)
 
a. Zákony zachovania hybnosti, momentu hybnosti. Pružné a nepružné zrážky telies.
b. Tuhé teleso. Moment zotrvačnosti. Kinetická energia pri rotačnom pohybe tuhého telesa.

11. Mechanika tekutín. (dotácia 0/2)
 
a. Hydrostatika. Hustota. Tlak.
b. Hydrostatický tlak, Pascalov zákon, hydraulický lis.
c. Archimedov zákon. Meranie hustoty.

12. Kmity a vlny. (dotácia 0/4)
 
a. Harmonické kmitanie, mechanický lineárny harmonický oscilátor.
b. Harmonická vlna. Huygensov princíp. Zákon lomu a odrazu. Skladanie vlnenia. Stojaté vlnenie.
c. Interferencia vlnenia. Polarizácia vlny.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS