Kód predmetu:
N428S1_4B
Názov predmetu:
Seminár z fyziky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 0. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Účasť študentov na vyučovacích hodinách predmetu je v zmysle Študijného poriadku FCHPT STU povinná. Počas vyučovania je prísny zákaz používania mobilných telefónov, počítačov a iných elektronických zariadení, pokiaľ to priamo nevyžaduje učiteľ. Porušenie tohto zákazu, rovnako neospravedlnené opustenie vyučovacej miestnosti je dôvodom na neuznanie účasti na vyučovaní. 2. Účasť študenta na vyučovacích hodinách je podmienkou na získanie 2 kreditov a známkového hodnotenia. Vedúci cvičenia môže ospravedlniť neúčasť zapríčinenú chorobou alebo iným vážnym dôvodom, a to maximálne na troch výpočtových cvičeniach. Prípady neúčasti z takýchto dôvodov na viac než troch cvičeniach posúdi a rozhodne garant predmetu, prípadne vedúci oddelenia na základe písomnej žiadosti študenta podanej na Študijnom oddelení FCHPT STU. V prípade ospravedlnenej neúčasti na vyučovaní musí mať študent vypracované písomne a) všetky otázky a príklady, ktoré sú plánované pre daný týždeň semestra b) podľa náročnosti 2 až 4 príklady zadané vedúcim výpočtového cvičenia k precvičovanej téme daného týždňa semestra. Absenciu na vyučovaní si môže študent v danom týždni nahradiť účasťou na vyučovacej hodine predmetu v inej študentskej skupine (krúžku), pokiaľ to kapacita seminárnej miestnosti umožňuje. Prihlasovanie na docvičovanie sa realizuje elektronicky cez systém Moodle. 3. Elektronické testy (TE) v systéme Moodle sú priebežné testy zamerané najmä na základnú terminológiu a fyzikálne vzťahy používanú v predmete Fyzika I. Sú výberom analogických otázok a praktických fyzikálnych problémov, ktorých súpis je dostupný v harmonograme výpočtových cvičení. Študent ich priebežne vypracováva samostatne na počítači ako domáce úlohy. Počet testov a povinné termíny ich vypracovania sú uvedené v e-learningových harmonogramoch systému Moodle: http://ufchchf.chtf.stuba.sk/pedagogika-a-studium/aktualne-informacie/fyzika pozri Fyzika 1: Výpočtové cvičenia a (Pro-)semináre. Písanie elektronických kontrolných testov TE1 a TE2 prebehne iba v 7./8. a 11./12. týždni letného semestra 2017, ktoré sú výberom otázok z domácich úloh riešených počas semestra. Študent sa môže zúčastniť tohto testovanie iba vtedy, ak nemá žiadnu neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní. Kontrolný test sa píše v určených miestnostiach pod dohľadom vyučujúceho, prihlasovanie sa na termín písania testu sa uskutoční prostredníctvom Akademického informačného systému (AIS). V prípade závažného dôvodu neúčasti na písaní tohto testu môže garant predmetu určiť náhradný termín písania príslušného testu. 4. Známkové hodnotenie predmetu sa vypočíta z výsledného percentuálneho hodnotenia na konci semestra podľa vzťahu: KZ%=DUsuma% kde DUsuma sa získa tak, že sa z každej domácej úlohy uváži bodovo najlepšie vypracovaný test, príslušné body sa sčítajú a delia počtom domácich úlohy predpísaných na semester. V prípade, že známkové hodnotenie študenta na konci semestra je FX, garant predmetu určí v AIS termín písania opravného elektronického testu počas skúškového obdobia. Výsledná známka sa následne určí z percentuálnej úspešnosti tohto testu. 5. Hodnotenie predmetu je podľa celkového získaného počtu percent alebo bodov nasledovné: Počet percent / bodov Hodnotenie 92,0 - 100,0 A 83,0 - 91,0 B 74,0 - 82,0 C 65,0 - 73,0 D 56,0 - 64,0 E 0,00 - 55,0 FX 9. Informácie a študijné materiály pre študentov (sylaby prednášok, harmonogramy výpočtových cvičení, zoznamy teoretických otázok na skúšku, elektronické verzie skrípt a pod.) sú čiastočne rozposielané (aktuálne informácie) prostredníctvom e-mailu v AIS alebo dostupné kompletne na www stránke FCHPT STU / Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky / Informačná stránka ústavu / PEDAGOGIKA A ŠTÚDIUM / Aktuálne informácie http://ufchchf.chtf.stuba.sk/pedagogika-a-studium/aktualne-informacie/fyzika
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí poznatky z vektorovej algebry používanej vo fyzike. Rozšíri si poznatky o fyzikálnych veličinách, premien fyzikálnych jednotiek a rozmerovej analýzy. Naučí sa analyzovať a aplikovať fundamentálne fyzikálne zákony na riešenie elementárnych problémov z mechaniky, dynamiky a elektrostatiky.
Stručná osnova predmetu:
1. Fyzikálne veličiny a ich jednotky. (dotácia 0/2)
 
a. Fyzikálne veličiny, rozmery a jednotky. Medzinárodná sústava jednotiek SI.
b. Premeny jednotiek. Rozmerová analýza.
c. Grécka abeceda. Algebrické rovnice. Funkcie priamky a paraboly. Objemy a povrchy vybraných útvarov.
d. Uhly a ich meranie v stupňoch a radiánoch. Trigonometrické funkcie. Súčty a rozdiely trigonometrických funkcií.

2. Meranie a prezentácia fyzikálnych veličín. (dotácia 0/2)
 
a. Metódy a princípy merania fyzikálnych veličín.
b. Spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov meraní. Druhy chýb merania. Presnosť a správnosť merania. Výberový priemer. Smerodajná odchýlka. Interval spoľahlivosti a maximálna absolútna chyba merania. Štandardná neistota. Zákon šírenia chýb. Platnosť čísel. Zaokrúhľovanie čísel.
c. Tvorba tabuliek a grafov. Metóda najmenších štvorcov.

3. Skalárne a vektorové veličiny. (dotácia 0/2)
 
a. Skalár. Vektor. Koordinačný systém. Kartézska súradnicová sústava. Súradnice bodu v rovine a v trojrozmernom priestore.
b. Grafické / algebrické sčítanie a odčítanie vektorov. Grafické / algebrické násobenie vektorov.
c. Skalárny súčin vektorov a jeho geometrická interpretácia.

4. Skalárne a vektorové veličiny (pokračovanie). (dotácia 0/2)
 
a. Vektorový súčin vektorov graficky/algebricky a jeho geometrická interpretácia.
b. Uhol medzi dvoma vektormi. Uhol medzi dvoma rovinami. Kosínusova veta.
c. Jednotkový vektor. Zmiešaný súčin vektorov a jeho geometrická interpretácia.

5. Kinematika hmotného bodu. (dotácia 0/2)
 
a. Poloha, čas, okamžitá a stredná rýchlosť. Dráha, trajektória. Rýchlosť ako vektorová veličina.
b. Časová závislosť rýchlosti a polohy pri jednotlivých typoch priamočiarych pohybov. Príklady.
c. Voľný pád. Vrh smerom nahor.

6. Kinematika hmotného bodu (pokračovanie). (dotácia 0/2)
 
a. Pohyb v rovine. Vodorovný vrh, šikmý vrh.
b. Rovnomerný kruhový pohyb.

7. Dynamika hmotného bodu. (dotácia 0/2)
 
a. Newtonove pohybové zákony.
b. Vektorové skladanie síl. Naklonená rovina.
c. Gravitačný zákon, gravitačná sila. Gravitačné pole.

8. Dynamika hmotného bodu (pokračovanie). (dotácia 0/2)
 
a. Práca, výkon, účinnosť. Konzervatívne a nekonzervatívne sily. Kinetická a potenciálna energia a ich súvis s prácou.
b. Zákon zachovania mechanickej energie pri pohybe hmotného bodu - kyvadlo, pád/vrh telesa, prak.

9. Elektrostatika. (dotácia 0/2)
 
a. Elektrický náboj. Coulombov zákon. Elektrické pole, elektrická intenzita. Porovnanie s gravitačnou silou.
b. Elektrický potenciál, elektrické napätie.
c. Elektrická kapacita, elektrický kondenzátor, sériové a paralelné zapojenie elektrických kondenzátorov.

10. Dynamika sústavy hmotných bodov a tuhého telesa. (dotácia 0/2)
 
a. Zákony zachovania hybnosti, momentu hybnosti. Pružné a nepružné zrážky telies.
b. Tuhé teleso. Moment zotrvačnosti. Kinetická energia pri rotačnom pohybe tuhého telesa.

11. Mechanika tekutín. (dotácia 0/2)
 
a. Hydrostatika. Hustota. Tlak.
b. Hydrostatický tlak, Pascalov zákon, hydraulický lis.
c. Archimedov zákon. Meranie hustoty.

12. Kmity a vlny. (dotácia 0/4)
 
a. Harmonické kmitanie, mechanický lineárny harmonický oscilátor.
b. Harmonická vlna. Huygensov princíp. Zákon lomu a odrazu. Skladanie vlnenia. Stojaté vlnenie.
c. Interferencia vlnenia. Polarizácia vlny.

Odporúčaná literatúra:
Základná:
 • LUKEŠ, V. – KLEIN, E. Fyzika I: Úlohy a testy. In.
 • LUKEŠ, V. – KLEIN, E. Fyzika II – Úlohy a testy. Bratislava: Nakladateľstvo STU , 2011. 155 s. ISBN 978-80-227-3571-1.
 • LUKEŠ, V. – SLÁDEK, V. – VAGÁNEK, A. Základy fyziky -Príklady [elektronický zdroj]. Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2012. 64 s. ISBN 978-80-89597-00-0.
 • BANÍK, I. – VESELSKÝ, J. Fyzika na SvF Slovenskej technickej univerzity a niekoľko námetov na netradičné experimenty. In Matematicko-fyzikální vědy ve výuce geodézie a kartografie: Sborník referátů.Brno,ČR,17.-18.2.2011. Brno : ECON, 2011, s. 79–97. ISBN 978-80-86433-53-0.
 • ZÁMEČNÍK, J. – BANÍK, I. – BANÍK, R. Fyzika netradične - mechanika. Bratislava : Alfa, 1990. 416 s. ISBN 80-05-00041-3.
 • ZÁMEČNÍK, J. – BANÍK, I. – BANÍK, R. Fyzika netradične: Mechanika. Bratislava : Alfa, 1990. 416 s.
 • LUKEŠ, V. – ANNUS, J. – FEDORKO, P. – HOLÁ, O. – ILČIN, M. – KLEIN, E. Fyzika (Praktikum). Nakladateľstvo STU, 2011. 263 s. ISBN 978-80-227-3570-4.
 • HALLIDAY, D. – RESNICK, R. – WALKER, J. – CHRISTMAN, J. A Student''s Companion. Fundamentals of Physics 5/E. New York : John Wiley & Sons, 1997. 698 s. ISBN 0-471-15950-6.
 • HALLIDAY, D. – RESNICK, R. – WALKER, J. – SHI, J J. Complete Solutions Manual. Volume 1 - Chapters 1-21. Fundamentals of Physics 5/E. New York : John Wiley & Sons, 1997. 619 s. ISBN 0-471-15949-2.
 • HALLIDAY, D. – RESNICK, R. – WALKER, J. – SHI, J J. Complete Solutions Manual. Volume 2 - Chapters 22-45. Fundamentals of Physics 5/E. New York : John Wiley & Sons, 1997. 620 s. ISBN 0-471-17161-1.
 • WALKER, J. – HALLIDAY, D. – RESNICK, R. Fundamentals of physics. New York : John Wiley & Sons, 2008. 1248 s. ISBN 978-0-471-75801-3.
 • HALLIDAY, D. – RESNICK, R. Fundamentals of physics. New York : John Wiley & Sons, 1986. 880 s.
 • HALLIDAY, D. – RESNICK, R. Fundamentals of physics. New York : John Wiley & Sons, 1988. 977 s. ISBN 0-471-81989-1.
 • HALLIDAY, D. – RESNICK, R. – WALKER, J. Fyzika: Vysokoškolská učebnica obecné fyziky. Z angl.orig. Brno : VUTIUM, 2000. 1198 s. ISBN 80-214-1869-9.
 • HALLIDAY, D. – RESNICK, R. – WALKER, J. Fyzika. Část 1. Mechanika: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. 328 s. ISBN 80-214-1868-0.
 • HALLIDAY, D. – RESNICK, R. – WALKER, J. Fyzika: Část 2: Mechanika - Termodynamika: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. 246 s. ISBN 80-214-1868-0.
 • HALLIDAY, D. – RESNICK, R. – WALKER, J. Fyzika. Část 3. Elektřina a magnetismus: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1868-0.
 • HALLIDAY, D. – RESNICK, R. – WALKER, J. Fyzika. Část 4. Elektromagnetické vlny. Optika. Relativita: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1868-0.
 • HALLIDAY, D. – RESNICK, R. – WALKER, J. Fyzika. Část 5. Moderní fyzika: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1868-0.
 • HALLIDAY, D. – RESNICK, R. – WALKER, J. – CHRISTMAN, J. Instructor''s Manual. Fundamentals of Physics 5/E. New York : John Wiley & Sons, 1997. 408 s. ISBN 0-471-15527-6.
 • RESNICK, R. – HALLIDAY, D. – KRANE, K S. Physics: Volume 1. New York : John Wiley & Sons, 1992. 592 s. ISBN 0-471-80458-4.
 • RESNICK, R. – HALLIDAY, D. – KRANE, K S. Physics: Volume 2. Extended Version. New York : John Wiley & Sons, 1992. 593 s. ISBN 0-471-54804-9.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
1490

A 56.9 %

B 14.7 %

C 15.2 %

D 9.1 %

E 3.8 %

FX 0.3 %

Garant predmetu:
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie chemickej fyziky

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS