Kód predmetu:
A422E0_4B
Názov predmetu:
Elektrotechnika
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Garant predmetu:
Ing. Martin Kalúz, PhD.
Vyučujúci:
M. Kalúz (2023/2024 – Zimný semester)
M. Kalúz (2022/2023 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získal základné vedomosti o elektrických obvodoch a ich jednotlivých komponentoch. Vie použiť rôzne metódy na analýzu elektrických obvodov a v praxi overiť ich funkčnosť. Študent získal prehľad v spôsoboch prenosu informácie (signálu) pomocou elektrických obvodov a ich spracovaní a vie tieto vedomosti uplatniť pri prepájaní senzorov a riadiacich systémov. Študent si zároveň osvojil praktické zručnosti v spájkovaní, a taktiež vie čítať dátové listy elektrických komponentov a zapisovať technickú dokumentáciu elektrických obvodov.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ŠUMICHRAST, Ľ. Teoretická elektrotechnika: Teória obvodov. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 362 s. ISBN 80-227-1824-6.
Odporúčaná:
  • HOROWITZ, P., HILL, W.: The Art of Electronics; Cambridge University Press; 3rd edition (April 9, 2015); ISBN: 9780521809269.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Priama výučba: laboratórne cvičenia - 26h Nepriama výučba: príprava na laboratórne cvičenia a testy (štúdium literatúry, výpočty) - 18h spracovanie protokolov - 6h
Metódy a kritériá hodnotenia:
Celková známka z predmetu sa bude skladať z hodnotenia testov na laboratórnych cvičeniach (50% celkovej známky) a hodnotenia dvoch zadaní počas semestra (50% celkovej známky). Známka sa určí podľa pravidiel daných študijným poriadkom STU. Na získanie kreditov za predmet je potrebných aspoň 56% z max. počtu bodov.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS