Kód predmetu:
A422D3_4B
Názov predmetu:
Dynamické systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
4
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Matematika I (N424M3_4B)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy a predmet je ukončený ústnou skúškou.
Výsledky vzdelávania:
V rámci tohto predmetu študenti spoznali základy systémovej vedy a teórie dynamických systémov. Sú schopní rozlíšiť vlastnosti dynamických systémov, zvoliť vhodné metódy matematickej reprezentácie dynamických systémov a analyzovať dynamické systémy. Študenti sa tiež oboznámili s aplikáciami teórie dynamických systémov a so základnými pojmami riadenia dynamických systémov.
Stručná osnova predmetu:
Predmet je rozdelený do troch hlavných celkov. Prvá časť je venovaná úvodu do systémovej védy, definovaniu základných pojmov a matematickej reprezentácii dynamických systémov. Druhá časť sa venuje vlastnostiam dynamických systémov, ktoré predurčujú ich správanie. Posledná časť predstavuje aplikácie dynamických systémov v technickej praxi a uvádza do riadenia dynamických systémov.

1. Pojem systém. Pojem dynamický systém. Pojem statický systém. Pojmy vstup, výstup a stav dynamického systému.
2. Matematická reprezentácia dynamických systémov. Typy matematických modelov dynamických systémov.
3. Stavový priestor. Rád dynamického systému.
4. Aplikácie matematickej reprezentácie dynamických systémov.
5. Základné pojmy z riadenia dynamických systémov.
6. Linearita, autonómnosť, príčinnosť a časová invariancia dynamických systémov.
7. Rovnovážny stav dynamického systému.
8. Stabilita rovnovážneho stavu dynamického systému.
9. Správanie systému v okolí rovnovážneho stavu.
10. Vlastnosti dynamických systémov - Stabilita dynamického systému.
11. Aplikácie vlastností dynamických systémov pri monitorovaní a riadení systémov.
12. Aplikácie riadenia dynamických systémov.
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • GMITERKO, A. – ŠARGA, P. – HRONCOVÁ, D.: Teória dynamických systémov. Košice, SjF TU, 2010. 301 s. ISBN 978-80-553-0603-2.
  • LUENBERGER, D.G.: Introduction to Dynamic Systems: Theory, Models, and Applications, Wiley, New York, 1979. 460 s. ISBN 978-0-471-02594-8
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Vyučujúci:
R. Paulen (2023/2024 – Zimný semester)
R. Fáber, R. Paulen (2022/2023 – Zimný semester)
R. Paulen (2021/2022 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
14. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS