Kód predmetu:
A422D1_4B
Názov predmetu:
Databázové systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester:
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie práce a vedomostí študenta počas semestra pozostáva z 2 bodovaných úloh alebo testov po 25 bodov (spolu maximálne 50 bodov). Zvyšných 50 bodov je udeľovaných za vypracovanie a obhajobu záverečného projektu. Výsledná známka je určená podľa štandardnej stupnice FCHPT.
Výsledky vzdelávania:
Študent má teoretické a praktické vedomosti o dátovom modelovaní a databázových technológiách potrebné pre návrh a tvorbu aplikácií pracujúcich s databázami a správu databázových systémov. Vie analyzovať, navrhnúť a implementovať jednoduchú databázovú aplikáciu a formulovať dotazy v jazyku SQL.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • HERNANDEZ, M. J.: Návrh databází, 2006, Grada, ISBN 80-247-0900-7
  • KROENKE, D. M. a AUER, D. J.: Databáze, 2015, Computer Press, ISBN 978-80-251-4352-0
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:
14. 7. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2021/2022  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS