Kód predmetu:
N4190_4B
Názov predmetu:
Anorganická chémia
Ukončenie a kredity:
skúška (7 kreditov)
Garant predmetu:
prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
Výsledky vzdelávania:
Predmet anorganická chémia je zdroj, ktorý využijú študenti na získanie poznatkov potrebných na pochopenie súčasnej úrovne v oblasti anorganickej chémie a aspektov koordinačnej a organokovovej chémie. Predmet je založený na báze periodickej tabuľky prvkov a poskytuje systematické štúdium chémie všetkých chemických prvkov a ich zlúčenín. Zahŕňa dôležitý nedávny vývoj s dôrazom na pokrok v interpretácii štruktúry, väzby a reaktivity. Zvládnutie základných princípov všeobecnej a anorganickej chémie, štruktúry, vlastností, priemyselnej, biologickej a environmentálnej aplikácie nekovových a kovových prvkov a ich jednoduchých anorganických a koordinačných zlúčenín.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ŠIMA, J. – KOMAN, M. – KOTOČOVÁ, A. Anorganická chémia. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2009. 480 s. ISBN 978-80-227-3087-7.
Odporúčaná:
  • G. Rayner-Canham, T. Overton: Descriptive Inorganic Chemistry, 6th edition, W.H. Freeman and Company, New York, 2017
  • J. Šima, M. Koman, A. Kotočová, P. Segľa, M. Tatarko, D. Valigura: Anorganická chémia, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016
  • M. Weller, T. Overton, J. Rourke, F. Armstrong Inorganic Chemistry (6th Edition), Oxfor, 2014.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Prednášky, cvičenia Priama výučba: Prednášky a cvičenia: 39 + 39 h Nepriama výučba: Príprava na cvičenia: 26 hodín Príprava na skúšku: 50 hodín
Metódy a kritériá hodnotenia:
Na základe získaných bodov, hodnotenie v zhode s kritériami STU.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS