Kód predmetu:
N4190_4B
Názov predmetu:
Anorganická chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
7
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Testy: T1, T2, T3 - spolu 30 bodov Testy N1, N2 - 10 spolu bodov Test pred skúškou – 40 bodov Ústna časť skúšky – 20 bodov
Výsledky vzdelávania:
Predmet anorganická chémia je zdroj, ktorý využijú študenti na získanie poznatkov potrebných na pochopenie súčasnej úrovne v oblasti anorganickej chémie a aspektov koordinačnej a organokovovej chémie. Predmet je založený na báze periodickej tabuľky prvkov a poskytuje systematické štúdium chémie všetkých chemických prvkov a ich zlúčenín. Zahŕňa dôležitý nedávny vývoj s dôrazom na pokrok v interpretácii štruktúry, väzby a reaktivity. Zvládnutie základných princípov všeobecnej a anorganickej chémie, štruktúry, vlastností, priemyselnej, biologickej a environmentálnej aplikácie nekovových a kovových prvkov a ich jednoduchých anorganických a koordinačných zlúčenín.
Stručná osnova predmetu:
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ŠIMA, J. – KOMAN, M. – KOTOČOVÁ, A. Anorganická chémia. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2009. 480 s. ISBN 978-80-227-3087-7.
Odporúčaná:
  • G. Rayner-Canham, T. Overton: Descriptive Inorganic Chemistry, 6th edition, W.H. Freeman and Company, New York, 2017
  • J. Šima, M. Koman, A. Kotočová, P. Segľa, M. Tatarko, D. Valigura: Anorganická chémia, Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016
  • M. Weller, T. Overton, J. Rourke, F. Armstrong Inorganic Chemistry (6th Edition), Oxfor, 2014.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
1308

A 4.9 %

B 10.3 %

C 23.5 %

D 25.7 %

E 18.1 %

FX 17.5 %

Garant predmetu:
prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:
13. 9. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie anorganickej chémie

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS