Kód predmetu:
43313_4B
Názov predmetu:
Technická angličtina II
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:

Odborná komunikácia v anglickom jazyku.
Práca s odborným textom so zameraním na špecifické javy z gramatiky, lexiky a štylistiky. Verbalizácia grafov, diagramov a schém. Príprava a prezentácia posteru.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS