Kód predmetu:
43313_4B
Názov predmetu:
Technická angličtina II
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Garant predmetu:
Mgr. Magdaléna Horáková
Výsledky vzdelávania:
Absolvent ovláda komunikačné kompetencie a stratégie pre potreby odbornej komunikácie a vie odprezentovať vedeckú tému po anglicky.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Technická angličtina I (43301_4B)
Stručná osnova predmetu:

Odborná komunikácia v anglickom jazyku.
Práca s odborným textom so zameraním na špecifické javy z gramatiky, lexiky a štylistiky. Verbalizácia grafov, diagramov a schém. Príprava a prezentácia posteru.

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ORESKÁ, A. English for Chemists. Bratislava: STU, 2001. 191 s. ISBN 80-227-1543-3.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Priama výučba (účasť na seminároch): 26 hodín Nepriama výučba (príprava na semináre a skúšku): 24 hodín
Metódy a kritériá hodnotenia:
test, prezentácia posteru, skúška
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS