Kód predmetu:
N424E3_4B
Názov predmetu:
Ekonomika a manažment podniku
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
5
Odporúčaný semester:
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píše 1 písomný test za 30 bodov. Na úspešné absolvovanie testu je potrebné získať minimálne 16 bodov. Ústna skúška je hodnotená 20 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 10 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje písomný test a skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 36- 40 bodov, D 31-35 bodov, E 26-30 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa komplexný a ucelený prehľad o základných pojmoch a vzťahoch z oblasti ekonomiky a manažmentu podniku v trhovom prostredí. Má vedomosti o fungovaní podnikových procesov z ekonomického pohľadu. Pozná základné princípy efektívneho riadenia firmy, ktorá chce uspieť v konkurenčnom prostredí. Získané vedomosti poskytujú študentovi nevyhnutný základ pre ďalšie prehlbujúce štúdium problematiky riadenia podniku.
Stručná osnova predmetu:
Podnik a jeho postavenie v trhovej ekonomike, trh dodávateľov a odberateľov.
Manažment podniku – jeho úloha a funkcie.
Faktory podnikateľského prostredia.
Základy marketingu, úloha marketingového prístupu pri riadení podniku.
Podnik ako sociotechnický systém. Výrobný proces a jeho členenie. Časové a priestorové usporiadanie výroby.
Vstupy do výrobného procesu – dlhodobý majetok a jeho efektívne využívanie.
Vstupy do výrobného procesu – obežný majetok, materiálové hospodárstvo podniku.
Vstupy do výrobného procesu – ľudský faktor v podniku, motivácia a stimulácia zamestnancov na dosahovaní výsledkov.
Náklady podniku, charakteristika a členenie, hospodársky výsledok podniku.
Kalkulácie nákladov a určenie ceny produktov.
Bod zisku, hranica úžitku.
Financovanie podniku, zdroje financovania podniku.
Základy finančnej analýzy.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • HERZKA, P. – KAJANOVÁ, J. Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : STU v Bratislave,Ústav manažmentu, 2010. 203 s. ISBN 978-80-227-3268-0.
  • SEDLÁK, M. Manažment. Bratislava : Iura Edition, 2009. 434 s. ISBN 978-80-8078-283-2.
  • GRIFFIN, R. Fundamentals of Management. Mason, USA: South -Western, Cengage Learning, 2012. ISBN 978-1-133-62749-4.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
202

A 42.6 %

B 19.8 %

C 20.8 %

D 9.4 %

E 7.4 %

FX 0 %

Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie manažmentu

AIS: 2023/2024   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS