Kód predmetu:
41911_4B
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
- Zásady a bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu, vybavenie chemického laboratória, obsah cvičenia.
-Čistenie a separácia látok - základné laboratórne operácie, rekryštalizácia CuSO4.5H2O.
-Protolytické reakcie - príprava K2SO4.
-Využitie zrážacej reakcie na izoláciu málorozpustnej zlúčeniny z vodného roztoku - príprava BaSO4
-Reakcie anorganických zlúčenín vo vodnom prostredí.
-Redoxné reakcie - príprava Cu.
-Komplexotvorné reakcie - príprava [Ni(NH3)6]Cl2 a [Cu(H2O)(NH3)4]SO4.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS