Kód predmetu:
41911_4B
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Garant predmetu:
Ing. Jaroslava Maroszová, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa zručnosti pre prácu v chemickom laboratóriu, naučí sa vykonávať základné chemické operácie a dodržiavať zásady bezpečnosti práce. V laboratórnom cvičení sa dokumentujú na vybraných praktických príkladoch chemické vlastnosti anorganických zlúčenín, priebeh chemických reakcií, príprava, čistenie a izolácia chemických látok. Študent vie spojiť teoretickú časť princípu experimentu, výpočet jeho parametrov s praktickým prevedením. Technickú laboratórnu zručnosť získa študent prípravou zlúčeniny v zložitejšom zariadení vlastnej konštrukcie.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
- Zásady a bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu, vybavenie chemického laboratória, obsah cvičenia.
-Čistenie a separácia látok - základné laboratórne operácie, rekryštalizácia CuSO4.5H2O.
-Protolytické reakcie - príprava K2SO4.
-Využitie zrážacej reakcie na izoláciu málorozpustnej zlúčeniny z vodného roztoku - príprava BaSO4
-Reakcie anorganických zlúčenín vo vodnom prostredí.
-Redoxné reakcie - príprava Cu.
-Komplexotvorné reakcie - príprava [Ni(NH3)6]Cl2 a [Cu(H2O)(NH3)4]SO4.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ONDREJKOVIČOVÁ, I. – IZAKOVIČ, M. – MAŠLEJOVÁ, A. – PAPÁNKOVÁ, B. – TATARKO, M. Anorganická chémia: Praktikum. Bratislava : STU v Bratislave, 2010. 237 s. ISBN 978-80-227-3291-8.
  • VALIGURA, D. – LÁSIKOVÁ, A. – GRACZA, T. Chemické tabuľky. Bratislava: STU Bratislava, 2011. 456 s. ISBN 978-80-227-3565-0.
  • MAŠLEJOVÁ, A. – ONDREJKOVIČOVÁ, I. – PAPÁNKOVÁ, B. – KOTOČOVÁ, A. – VALIGURA, D. Výpočty v anorganickej chémii. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012. 167 s. ISBN 978-80-227-3804-0.
  • SEGĽA, P. – ŠIMA, J. – KOMAN, M. Anorganická chémia. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 480 s. ISBN 978-80-227-4068-5.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Priama výučba: rozsah 26h (práca v laboratóriu) nepriama výučba: rozsah 24h (príprava laboratórnych denníkov, prípravne výpočty k prácam)
Metódy a kritériá hodnotenia:
klasifikovaný zápočet
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS