Kód predmetu:
41911_4B
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Previerka vedomostí z anorganickej chémie pre praktické cvičenia 20 bodov. Chemické výpočty - test 20 bodov, minimálne 11 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje teoretickú (40 bodov) aj praktickú časť (60 bodov). Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 92-100 bodov, B 83-91 bodov, C 74-82 bodov, D 65-73 bodov, E 56-64 bodov
Výsledky vzdelávania:
Študent získa zručnosti pre prácu v chemickom laboratóriu, naučí sa vykonávať základné chemické operácie a dodržiavať zásady bezpečnosti práce. V laboratórnom cvičení sa dokumentujú na vybraných praktických príkladoch chemické vlastnosti anorganických zlúčenín, priebeh chemických reakcií, príprava, čistenie a izolácia chemických látok. Študent vie spojiť teoretickú časť princípu experimentu, výpočet jeho parametrov s praktickým prevedením. Technickú laboratórnu zručnosť získa študent prípravou zlúčeniny v zložitejšom zariadení vlastnej konštrukcie.
Stručná osnova predmetu:
- Zásady a bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu, vybavenie chemického laboratória, obsah cvičenia.
-Čistenie a separácia látok - základné laboratórne operácie, rekryštalizácia CuSO4.5H2O.
-Protolytické reakcie - príprava K2SO4.
-Využitie zrážacej reakcie na izoláciu málorozpustnej zlúčeniny z vodného roztoku - príprava BaSO4
-Reakcie anorganických zlúčenín vo vodnom prostredí.
-Redoxné reakcie - príprava Cu.
-Komplexotvorné reakcie - príprava [Ni(NH3)6]Cl2 a [Cu(H2O)(NH3)4]SO4.
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • ONDREJKOVIČOVÁ, I. – IZAKOVIČ, M. – MAŠLEJOVÁ, A. – PAPÁNKOVÁ, B. – TATARKO, M. Anorganická chémia: Praktikum. Bratislava : STU v Bratislave, 2010. 237 s. ISBN 978-80-227-3291-8.
  • VALIGURA, D. – LÁSIKOVÁ, A. – GRACZA, T. Chemické tabuľky. Bratislava: STU Bratislava, 2011. 456 s. ISBN 978-80-227-3565-0.
  • MAŠLEJOVÁ, A. – ONDREJKOVIČOVÁ, I. – PAPÁNKOVÁ, B. – KOTOČOVÁ, A. – VALIGURA, D. Výpočty v anorganickej chémii. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012. 167 s. ISBN 978-80-227-3804-0.
  • SEGĽA, P. – ŠIMA, J. – KOMAN, M. Anorganická chémia. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 480 s. ISBN 978-80-227-4068-5.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
1850

A 42.6 %

B 34.9 %

C 15.4 %

D 3.2 %

E 0.7 %

FX 3.2 %

Garant predmetu:
Ing. Jaroslava Maroszová, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie anorganickej chémie

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS