Kód predmetu:
N11111_4I
Názov predmetu:
Robotic Process Automation
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
0
Odporúčaný semester:
Stupeň štúdia:
2.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Vyučujúci:
Ľ. Čirka, M. Kalúz (2019/2020 – Zimný semester)
Garant predmetu:
Ing. Martin Kalúz, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
28. 11. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS