Kód predmetu:
N428L1_4B
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenie z fyziky
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
1. Laboratórne úlohy z mechaniky (dotácia 0/18)
 
a. Úvod do laboratórnych cvičení, základy merania fyzikálnych veličín, zásady vyhodnocovania meraní, neurčitosti meraní postupy na spracovanie výsledkov a správne vyhodnocovanie meraní . Vzorový protokol.
b. Meranie základných mechanických veličín -- dĺžky, hmotnosti a objemu.
c. Určenie tiažového zrýchlenia pomocou kužeľového kyvadla, graf a metóda najmenších štvorcov. Vzorový výpočet na lineárnu regresiu.
d. Meranie modulu pružnosti drôtu z jeho predĺžena.
e. Určenie momentu zotrvačnosti zotrvačníka metódou fyzikálneho kyvadla.
f. Merania hustoty kvapalín pyknometrom a metódou ponorného telieska
g. Meranie viskozity kvapalín Stokesovou metódou.
h. Meranie rýchlosti zvuku metódou rezonancie, meranie modulu pružnosti kovovej tyče pomocou Kundtovej trubice.
i. Meranie hustoty optickej mriežky pomocou lasera.

2. Laboratórne úlohy z elektriky (dotácia 0/8)
 
a. Úvod do merania elektrických veličín, zásady zapájania prvkov elektrických obvodov a presnosť meracích prístrojov.
b. Meranie kapacity doskového kondenzátora v závislosti od prekryvu dosiek.
c. Meranie závislosťi odporu vodiča a polovodiča od teploty.
d. Merenie výkonu ohrevného telesa.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS