Kód predmetu:
N428L1_4B
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenie z fyziky
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Garant predmetu:
Ing. Július Annus
Výsledky vzdelávania:
Študent získa experimentálne skúsenosti a praktické zručnosti potrebné v meraní základných fyzikálných veličín. Vie spracovať a vyhodnotiť výsledky experimentálnych prác, ohodnotiť neistotu priamych a nepriamych meraní. Má základné poznatky z elektriny a magnetizmu, mechanického a elektromagnetického vlnenia, kvantovej fyziky a fyziky atómového jadra.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1. Laboratórne úlohy z mechaniky (dotácia 0/18)
 
a. Úvod do laboratórnych cvičení, základy merania fyzikálnych veličín, zásady vyhodnocovania meraní, neurčitosti meraní postupy na spracovanie výsledkov a správne vyhodnocovanie meraní . Vzorový protokol.
b. Meranie základných mechanických veličín -- dĺžky, hmotnosti a objemu.
c. Určenie tiažového zrýchlenia pomocou kužeľového kyvadla, graf a metóda najmenších štvorcov. Vzorový výpočet na lineárnu regresiu.
d. Meranie modulu pružnosti drôtu z jeho predĺžena.
e. Určenie momentu zotrvačnosti zotrvačníka metódou fyzikálneho kyvadla.
f. Merania hustoty kvapalín pyknometrom a metódou ponorného telieska
g. Meranie viskozity kvapalín Stokesovou metódou.
h. Meranie rýchlosti zvuku metódou rezonancie, meranie modulu pružnosti kovovej tyče pomocou Kundtovej trubice.
i. Meranie hustoty optickej mriežky pomocou lasera.

2. Laboratórne úlohy z elektriky (dotácia 0/8)
 
a. Úvod do merania elektrických veličín, zásady zapájania prvkov elektrických obvodov a presnosť meracích prístrojov.
b. Meranie kapacity doskového kondenzátora v závislosti od prekryvu dosiek.
c. Meranie závislosťi odporu vodiča a polovodiča od teploty.
d. Merenie výkonu ohrevného telesa.

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • LUKEŠ, V. – ANNUS, J. – FEDORKO, P. – HOLÁ, O. – ILČIN, M. – KLEIN, E. Fyzika (Praktikum). Nakladateľstvo STU, 2011. 263 s. ISBN 978-80-227-3570-4.
Odporúčaná:
  • WALKER, J. – HALLIDAY, D. – RESNICK, R. Fundamentals of physics. New York : John Wiley & Sons, 2008. 1248 s. ISBN 978-0-471-75801-3.
  • LICHARDOVÁ, Z. – POSPÍŠILOVÁ, P. Applied physics II: Textbook. Bratislava : STU v Bratislave SjF KF, 2002.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Domáca príprava na cvičenie. Praktické meranie a spracovanie údajov v laboratóriu. Analýza dát a spracovanie referátu z laboratórnej práce doma.
Metódy a kritériá hodnotenia:
Študent musí získať klasifikovaný zápočet. Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS