Kód predmetu:
N428L1_4B
Názov predmetu:
Laboratórne cvičenie z fyziky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 0. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešné absolvovanie vstupného testu na začiatku každého cvičenia. Absolvovanie všetkých meraní. Úspešné odovzdanie referátov zo všetkých meraní.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa experimentálne skúsenosti a praktické zručnosti potrebné v meraní základných fyzikálných veličín. Vie spracovať a vyhodnotiť výsledky experimentálnych prác, ohodnotiť neistotu priamych a nepriamych meraní. Má základné poznatky z elektriny a magnetizmu, mechanického a elektromagnetického vlnenia, kvantovej fyziky a fyziky atómového jadra.
Stručná osnova predmetu:
1. Laboratórne úlohy z mechaniky (dotácia 0/18)
 
a. Úvod do laboratórnych cvičení, základy merania fyzikálnych veličín, zásady vyhodnocovania meraní, neurčitosti meraní postupy na spracovanie výsledkov a správne vyhodnocovanie meraní . Vzorový protokol.
b. Meranie základných mechanických veličín -- dĺžky, hmotnosti a objemu.
c. Určenie tiažového zrýchlenia pomocou kužeľového kyvadla, graf a metóda najmenších štvorcov. Vzorový výpočet na lineárnu regresiu.
d. Meranie modulu pružnosti drôtu z jeho predĺžena.
e. Určenie momentu zotrvačnosti zotrvačníka metódou fyzikálneho kyvadla.
f. Merania hustoty kvapalín pyknometrom a metódou ponorného telieska
g. Meranie viskozity kvapalín Stokesovou metódou.
h. Meranie rýchlosti zvuku metódou rezonancie, meranie modulu pružnosti kovovej tyče pomocou Kundtovej trubice.
i. Meranie hustoty optickej mriežky pomocou lasera.

2. Laboratórne úlohy z elektriky (dotácia 0/8)
 
a. Úvod do merania elektrických veličín, zásady zapájania prvkov elektrických obvodov a presnosť meracích prístrojov.
b. Meranie kapacity doskového kondenzátora v závislosti od prekryvu dosiek.
c. Meranie závislosťi odporu vodiča a polovodiča od teploty.
d. Merenie výkonu ohrevného telesa.

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • LUKEŠ, V. – ANNUS, J. – FEDORKO, P. – HOLÁ, O. – ILČIN, M. – KLEIN, E. Fyzika (Praktikum). Nakladateľstvo STU, 2011. 263 s. ISBN 978-80-227-3570-4.
Odporúčaná:
  • WALKER, J. – HALLIDAY, D. – RESNICK, R. Fundamentals of physics. New York : John Wiley & Sons, 2008. 1248 s. ISBN 978-0-471-75801-3.
  • LICHARDOVÁ, Z. – POSPÍŠILOVÁ, P. Applied physics II: Textbook. Bratislava : STU v Bratislave SjF KF, 2002.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
1540

A 8.2 %

B 29.7 %

C 39.6 %

D 18.6 %

E 3.9 %

FX 0 %

Garant predmetu:
Ing. Július Annus
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie chemickej fyziky

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS