Kód predmetu:
N400T4_4D
Názov predmetu:
Teória fuzzy systémov
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1. Modelovanie vágnych pojmov pomocou fuzzy množín (dotácia 4/0)
 
a. Rôzne typy neurčitosti. Vágnosť a modelovanie vágnych pojmov pomocou fuzzy množín. Štandardné operácie s fuzzy množinami a ich vlastnosti.
b. Reprezentácia fuzzy množín. Alfa rezy fuzzy množín. Základný princíp rozšírenia pre funkcie jednej a viac premenných.

2. Logické spojky vo fuzzy logikách (dotácia 6/0)
 
a. Trojuholníkové normy a konormy (t-normy, t-konormy). Modelovanie konjunkcií a disjunkcií vo fuzzy logikách pomocou t-noriem a t-konoriem. Základné t-normy a t-konormy a ich dualita.
b. Archimedovské t-normy a t-konormy a ich aditívne generátory. Významné triedy t-noriem a t-konoriem.
c. Fuzzy negácie. Alternatívne modely základných operácií s fuzzy množinami.
d. Fuzzy implikácie. S-implikácie, reziduálne implikácie a ich vlastnosti.

3. Agregačné funkcie (dotácia 4/0)
 
a. Agregačné funkcie-nástroje na spracovanie informácií. Vlastnosti agregačných funkcií. Niektoré typy agreačných funkcií (aritmetický priemer, vážené priemery, OWA operátory, Choquetov a Sugenov integrál).

4. Fuzzy aritmetika (dotácia 2/0)
 
a. Fuzzy čísla. Štandardné aritmetické operácie s fuzzy číslami. Zovšeobecnený princíp rozšírenia. Aritmetické operácie s fuzzy číslami pomocou zovšeobecneného princípu rozšírenia.

5. Fuzzy relácie. (dotácia 4/0)
 
a. Pojem fuzzy relácie. Špeciálne fuzzy relácie. Skladanie fuzzy relácií. Cylindrické rozšírenie a a projekcia fuzzy relácií. Fuzzy rozklady.

6. Približné odvodzovanie (dotácia 2/0)
 
a. Jazyková premenná. Zovšeobecnený modus ponens. Modelovanie fuzzy pravidiel pomocou fuzzy relácií. Kompozičné pravidlo odvodzovania.

7. Využitie fuzzy množín a fuzzy logiky vo fuzzy systémoch (dotácia 4/0)
 
a. Jazykové fuzzy regulátory. Mamdaniho fuzzy regulátory. Spôsoby defuzzifikácie.
b. Takagiho-Sugenove regulátory. Fuzzy regulátory ako univerzálne aproximátory. Využitie fuzzy množín v zhlukovej analýze, pri spracovaní signálov, obrazov a i.
c. Moderné trendy v teórii fuzzy množín.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS