Kód predmetu:
N422U0_4B
Názov predmetu:
Úvod do riadenia procesov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy. Na laboratórnych cvičeniach získavajú body za testy overujúce pripravenosť študentov na cvičenie a za protokoly z individuálnych zadaní. Výsledná známka zohľadňuje vstupné testy s váhou 10%, protokoly zo zadaní s váhou 30% a každú písomku s váhou 30%. Výsledná známka sa určí v súlade s pravidlami určenými študijným poriadkom STU.
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti zo základov modelovania a riadenia procesov chemickej a potravinárskej technológie. Vie tvoriť jednoduché modely zásobníkov kvapalín, výmenníkov tepla a chemických reaktorov experimentálno-štatistickými metódami. Pozná princípy činnosti dvojpolohových regulátorov a PID regulátorov. Vie navrhnúť štruktúru a ladiť parametre PID regulátorov. Pozná základné princípy riadenia technologických procesov. Rozumie technologickým schémam s obvodmi merania a regulácie.
Stručná osnova predmetu:
Modelovanie zásobnikov
Modelovanie výmenníkov
Modelovanie chemického reaktora
Dvojpolohový regulator
PID regulator
Uzavretý regulačný obvod
Stabilita
Úloha sledovania a úloha regulácie
Kvalita riadenia
Analytické metódy syntézy regulátorov
Experimentálne metódy syntézy regulátorov
Označovanie obvodov merania a regulácie
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • BAKOŠOVÁ, M. –FIKAR, M. Riadenie procesov. STU v Bratislave, 2008. 1 s. ISBN 978-80-227-2841-6.
  • MIKLEŠ, J. – FIKAR, M. Modelovanie, identifikácia a riadenie procesov 1: Modely a dynamické charakteristiky spojitých procesov. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 192 s. ISBN 80-227-1289-2.
  • MIKLEŠ, J. – FIKAR, M. Process Modelling, Identification, and Control. Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg New York, 2007. 480 s. ISBN 978-3-540-71969-4.
  • RAY, W H. – OGUNNAIKE, B A. Process dynamics, modelimg, and control. New York : Oxford University Press, 1994. 1260 s. ISBN 0-19-509119-1.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
69

A 43.5 %

B 23.2 %

C 15.9 %

D 13 %

E 0 %

FX 4.4 %

Vyučujúci:
P. Bakaráč, M. Klaučo, J. Vargan (2023/2024 – Zimný semester)
P. Bakaráč, M. Furka, M. Klaučo (2022/2023 – Zimný semester)
P. Bakaráč, M. Furka, M. Klaučo (2021/2022 – Zimný semester)
K. Fedorová, M. Klaučo, R. Valo (2020/2021 – Zimný semester)
M. Klaučo, M. Mojto (2019/2020 – Zimný semester)
M. Klaučo, P. Valiauga (2018/2019 – Zimný semester)
J. Holaza, M. Klaučo, R. Paulen (2017/2018 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS