Kód predmetu:
N422P3_4I
Názov predmetu:
Priemyselné riadiace systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Chemické inžinierstvo – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú malé písomky/testy - 40% z celkového hodnotenia, zadania - 60% z celkového hodnotenia, Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92%, na získanie hodnotenia B najmenej 83%, na hodnotenie C najmenej 74%, na hodnotenie D najmenej 65% a na hodnotenie E najmenej 56%.
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosť o jednoduchých spôsoboch návrhu logických riadiacich systémov. Dokáže ich implementovať na bežných riadiacich systémoch. Oboznámi sa s prostredím Stateflow v MATLABe. Vie implementovať logické riadenie na programovateľných logických regulátorov pomocou rebríkovej logiky.
Stručná osnova predmetu:
1. Logické riadenie a jeho implementácia v prostredí Stateflow
Úvod do logického riadenia a Stateflowu
Sekvenčné stavové diagramy
Paralelné stavové diagramy
2. Logické riadenie na programovateľných logických regulátoroch
Programovateľné logické regulátory a rebríková logika
Časovače, počítadlá a set-reset bloky
Práca s pamäťou
Matematické výrazy
Implementácia stavových diagramov
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • JOHN, K. – TIEGELKAMP, M. IEC 61131-3: Programming industrial automation systems. Berlin : Springer Verlag, 2001. 376 s. ISBN 3-540-67752-6.
  • MANDADO, E. – MARCOS, J. – PERÉZ, S A. Programmable logic devices and logic controllers. London : Prentice Hall, 1996. 373 s. ISBN 0-13-150749-4.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
14

A 100 %

B 0 %

C 0 %

D 0 %

E 0 %

FX 0 %

Vyučujúci:
M. Kalúz (2023/2024 – Zimný semester)
R. Valo (2022/2023 – Zimný semester)
R. Valo (2021/2022 – Zimný semester)
R. Valo (2020/2021 – Zimný semester)
R. Valo (2019/2020 – Zimný semester)
P. Bakaráč (2018/2019 – Zimný semester)
R. Valo (2017/2018 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS