Kód predmetu:
N422O0_4I
Názov predmetu:
Objektovo orientované programovanie
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Vyučujúci:
M. Gall, K. Kiš (2020/2021 – Zimný semester)
M. Gall, K. Kiš (2019/2020 – Zimný semester)
M. Gall (2018/2019 – Zimný semester)
M. Gall, M. Gall (2016/2017 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti s prácou s objektovo orientovanými programovacími jazykmi a naučí sa používať základné dátové štruktúry ako zreťazené objekty.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1. Práca s podmienkami, cyklami, funkciami, poliami a smerníkmi (dotácia 3/9)
 
a. Podmienky a cykly
b. Funkcie a smerníky
c. Statické a dynamické alokovanie polí

2. Základy používania štruktúr, jednoduché zreťazené zoznamy a vytváranie databáz (dotácia 3/9)
 
a. Štruktúry
b. Zreťazené zoznamy
c. Jednoduché databázy

3. Objektovo orientovane programovanie s použitím jednoduchej grafiky (dotácia 6/18)
 
a. Triedy a metódy tried
b. Dedičnosť a polymorfizmus
c. Grafika

Plánované vzdelávacie aktivity:
Prednášky a laboratórne cvičenia
Metódy a kritériá hodnotenia:
Predmet je ukončený praktickou skúškou, na ktorej študent rieši konkrétny projekt.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS