Kód predmetu:
N422Z0_4I
Názov predmetu:
Základy sietí
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- účasť na cvičeniach - záverečný test najmenej 56%
Výsledky vzdelávania:
Predmet sa zameriava na základy počítačových sietí, ktoré získavajú v oblasti automatizácie stále dôležitejšiu úlohu. Študenti získajú teoretické a praktické vedomosti a znalosti v oblasti základov počítačových sietí. Oboznámia sa so základmi dvoch modelov potrebných na plánovanie a implementáciu sietí: OSI a TCP/IP. Oboznámia sa s rozličnými sieťovými zariadeniami, schémami sietí, typmi médií, ktoré prenášajú informácie, LAN/ WAN technológiami a protokolmi, bezpečnosťou a bezdrôtovým prenosom. Predmet taktiež oboznámi so základmi Internetu, smerovačmi, prepínačmi, ich vzájomnou komunikáciou a VLAN segmentáciou.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod, dátové siete, sieťové diagramy, sieťové aplikácie, LAN a WAN siete
2. Základy sietí: TCP/IP a OSI model
3. WAN technológie, fyzická vrstva
4. LAN Ethernet
5. IP adresovanie, IPv4, IPv6
6. IP služby (ARP, DNS, ACL, NAT)
7. Úvod do smerovačov,
8. Konfigurácia smerovačov (IP adresy, hodiny, duplex/rýchlosť, príkazy, statické smerovanie …)
9. Protokoly smerovačov - OSPF
10. Protokoly smerovačov - EIGRP
11. Prepínače (základná konfigurácia, MAC, CAM tabuľky)
12. Prepínače (VLAN, trunk, STP, bezpečnosť portov…)
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • TANENBAUM, A. Computer Networks. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010. 960 s. ISBN 0-13-212695-8.
  • KABELOVÁ, A. – DOSTÁLEK, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Brno : Computer Press, 2012. 488 s. ISBN 978-80-251-2236-5.
  • LAMMLE, T. CCNA. Cisco Certified Network Associate: Výukový průvodce přípravou na zkoušku 640 - 802. Brno : Computer Press, 2010. 928 s. ISBN 978-80-251-2359-1.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
11

A 63.6 %

B 18.2 %

C 18.2 %

D 0 %

E 0 %

FX 0 %

Vyučujúci:
M. Fikar (2017/2018 – Zimný semester)
M. Fikar (2016/2017 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS