Kód predmetu:
N422I2_4I
Názov predmetu:
Informatika, digitalizácia a dokumentácia objektov dedičstva
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Vyučujúci:
M. Kvasnica (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na výučbu spracovania údajov, ktoré sú v priemyselných informačných systémoch uložené vo formáte XML (extensible markup language). Študent sa naučí verifikovať štruktúru XML dokumentov, validovať ich obsah pomocou DTD a XML Schema, vyhľadávať v nich pomocou XPATH a transformovať XML dáta pomocou XSLT.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1. Štruktúra XML dokumentov (dotácia 1/2)
 
a. Správny zápis XML dokumentov
b. Stromová organizácia XML
c. Priemyselné štandardy odvodené od XML

2. Validácia XML dokumentov (dotácia 3/6)
 
a. Validácia pomocou DTD
b. Validácia pomocou XML Schema

3. Vyhľadávanie v XML dokumentoch pomocou XPATH (dotácia 2/4)
4. Transformácia XML dokumentov pomocou XSLT (dotácia 6/12)
 
a. Úvod do jazyka XSLT
b. Jednoduché transformačné šablóny
c. Rekurzívne volanie šablón

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • TIDWELL, D. XSLT: Mastering XML Transformations. USA: O'Reilly Media, 2001. 480 s. ISBN 978-0-596000-53-0.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet sa realizuje formou 13 hodinových prednášok a dvojhodinových laboratórnych cvičení.
Metódy a kritériá hodnotenia:
Ústna skúška formou obhajoby záverečného projektu.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS