Kód predmetu:
N422I2_4I
Názov predmetu:
Informatika, digitalizácia a dokumentácia objektov dedičstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
3
Odporúčaný semester:
Ochrana materiálov a objektov dedičstva – inžiniersky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu je založené 50% na práci počas semestra, 50% z obhajoby záverečného projektu. Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na výučbu spracovania údajov, ktoré sú v priemyselných informačných systémoch uložené vo formáte XML (extensible markup language). Študent sa naučí verifikovať štruktúru XML dokumentov, validovať ich obsah pomocou DTD a XML Schema, vyhľadávať v nich pomocou XPATH a transformovať XML dáta pomocou XSLT.
Stručná osnova predmetu:
1. Štruktúra XML dokumentov (dotácia 1/2)
 
a. Správny zápis XML dokumentov
b. Stromová organizácia XML
c. Priemyselné štandardy odvodené od XML

2. Validácia XML dokumentov (dotácia 3/6)
 
a. Validácia pomocou DTD
b. Validácia pomocou XML Schema

3. Vyhľadávanie v XML dokumentoch pomocou XPATH (dotácia 2/4)
4. Transformácia XML dokumentov pomocou XSLT (dotácia 6/12)
 
a. Úvod do jazyka XSLT
b. Jednoduché transformačné šablóny
c. Rekurzívne volanie šablón

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • TIDWELL, D. XSLT: Mastering XML Transformations. USA: O'Reilly Media, 2001. 480 s. ISBN 978-0-596000-53-0.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Vyučujúci:
M. Kvasnica (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS