Kód predmetu:
N422I0_4B
Názov predmetu:
Internetové a informačné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Chemické inžinierstvo – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy za 100 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných s súčte minimálne 56 bodov. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 92–100 bodov, B 83–91 bodov, C 74–82 bodov, D 65–73 bodov, E 56–64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti z tvorby informačných systémov. Vie vytvoriť jednoduché statické webové stránky, ako a kde ich umiestniť, aby boli prístupné užívateľom Internetu. Ovláda základy jazykov HTML, XHTML a CSS. Vie používať internetové služby. Má vedomosti o redakčných systémoch.
Stručná osnova predmetu:
Informačné systémy – úvod
Analýza a návrh informačného systému
Statické webové stránky I – jazyk HTML
Statické webové stránky II – jazyk XHTML
Formátovanie webových stránok I – jazyk CSS
Formátovanie webových stránok II – jazyk CSS
Redakčné systémy (CMS, LMS, ...)
Webhosting a jeho služby
Internetové služby
Cloud computing
Elektronický obchod
Bezpečnosť na Internete
Virtuálne a vzdialené laboratória
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
16

A 87.5 %

B 12.5 %

C 0 %

D 0 %

E 0 %

FX 0 %

Vyučujúci:
Ľ. Čirka (2023/2024 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2022/2023 – Zimný semester)
Ľ. Čirka, R. Valo (2021/2022 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2020/2021 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2019/2020 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2018/2019 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2017/2018 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2016/2017 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

LMS Moodle:
Laboratórne cvičenie
Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS