Kód predmetu:
N427D0_4B
Názov predmetu:
Diferenciálne rovnice
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
1. Vybrané kapitoly z algebry a matematickej analýzy (dotácia 1/1)
 
a. Determinanty a vlastné vektory
b. Postupnosti funkcii a nekonečné rady

2. Diferenciálne rovnice vyšších rádov (dotácia 4/4)
 
a. Základné vlastnosti riešení lineárnej diferenciálnej rovnice n-tého rádu
b. Riešenie homogénnej a nehomogénnej lineárnej diferenciálnej rovnice n-tého rádu s konštantnými koeficientmi

3. Systémy diferenciálnych rovníc (dotácia 4/4)
 
a. Systém lineárnych diferenciálnych rovníc 1. rádu s konštantnými koeficientami- základné vlastnosti
b. Homogénny a nehomogénny systém lineárnych diferenciálnych rovníc 1. rádu s konštantnými koeficientami

4. Parciálne diferenciálne rovnice (dotácia 3/3)
 
a. Lineárne parciálne diferenciálne rovnice 2. rádu
b. Niektoré metódy riešenia lineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc 2. rádu
c. Rovnice vedenia tepla

5. Numerické metódy riešenie diferenciálnych rovníc (dotácia 1/1)
 
a. Eulerova metóda, metóda Runge-Kutta pre obyčajné diferenciálne rovnice
b. Numerické metódy riešenia systémov obyčajných diferenciálnych rovníc

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS