Kód predmetu:
N427D0_4B
Názov predmetu:
Diferenciálne rovnice
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Garant predmetu:
doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc.
Vyučujúci:
V. Baláž (2020/2021 – Zimný semester)
V. Baláž (2019/2020 – Zimný semester)
Ľ. Horanská (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Nadobudnúť teoretické základy z oblasti diferenciálnych rovníc, obyčajných a parcialnych a ich riešenie pomocou numerických metód na počítači.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1. Vybrané kapitoly z algebry a matematickej analýzy (dotácia 1/1)
 
a. Determinanty a vlastné vektory
b. Postupnosti funkcii a nekonečné rady

2. Diferenciálne rovnice vyšších rádov (dotácia 4/4)
 
a. Základné vlastnosti riešení lineárnej diferenciálnej rovnice n-tého rádu
b. Riešenie homogénnej a nehomogénnej lineárnej diferenciálnej rovnice n-tého rádu s konštantnými koeficientmi

3. Systémy diferenciálnych rovníc (dotácia 4/4)
 
a. Systém lineárnych diferenciálnych rovníc 1. rádu s konštantnými koeficientami- základné vlastnosti
b. Homogénny a nehomogénny systém lineárnych diferenciálnych rovníc 1. rádu s konštantnými koeficientami

4. Parciálne diferenciálne rovnice (dotácia 3/3)
 
a. Lineárne parciálne diferenciálne rovnice 2. rádu
b. Niektoré metódy riešenia lineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc 2. rádu
c. Rovnice vedenia tepla

5. Numerické metódy riešenie diferenciálnych rovníc (dotácia 1/1)
 
a. Eulerova metóda, metóda Runge-Kutta pre obyčajné diferenciálne rovnice
b. Numerické metódy riešenia systémov obyčajných diferenciálnych rovníc

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • KOLESÁROVÁ, A. – BALÁŽ, V. Matematika II. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. 261 s. ISBN 978-80-227-3493-6.
  • KREYSZIG, E. Advanced Engineering Mathematics 7th Edition. Toronto: John Wiley & Sons, Inc., 1993.
Odporúčaná:
  • Borelli, R.– Coleman, C. Differential equations, A Modeling Perspective. New York, Toronto: John Wiley & sons, 2004. 453 s. ISBN 0-471-43332-2.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet sa realizuje formou prednášok a cvičení.
Metódy a kritériá hodnotenia:
zápočet, skúška
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS