Kód predmetu:
N427N0_4B
Názov predmetu:
Numerická matematika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne cvičenie – 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Testy
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o využití numerických metód pri riešení inžinierskych problémov a o použití software Matlab (alebo Mathematica) pri numerických metódach riešenia.
Stručná osnova predmetu:
1. Software Matlab (alebo Mathematica), história, možnosti, použitie (dotácia 1/1)
2. Význam maticového počtu v programovaní (dotácia 1/1)
3. Numerické riešenie systémov lineárnych rovníc (dotácia 1/1)
4. Numerické riešenie nelineárnych rovníc (dotácia 1/1)
5. Numerické riešenie systémov nelineárnych rovníc (dotácia 1/1)
6. Numerické integrovanie (dotácia 1/1)
7. Interpolácia, regresia (dotácia 2/2)
8. Numerické riešenie diferenciálnych rovníc (dotácia 2/2)
9. Numerické riešenie systémov diferenciálnych rovníc, fázové portéty (dotácia 2/2)
10. Numerické riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc, riešenie difúznej rovnice metódou sietí (dotácia 2/2)
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • VARGA, Š. – ŠABO, M. – POSPÍCHAL, J. Matematika III: Matematická štatistika a numerické metódy. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2003. 202 s. ISBN 80-227-1840-8.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
40

A 50 %

B 35 %

C 15 %

D 0 %

E 0 %

FX 0 %

Vyučujúci:
Ľ. Horanská (2023/2024 – Zimný semester)
Ľ. Horanská (2018/2019 – Zimný semester)
Ľ. Horanská (2017/2018 – Zimný semester)
Ľ. Horanská (2016/2017 – Zimný semester)
Ľ. Horanská (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Mgr. Ľubomíra Horanská, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie matematiky

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS