Kód predmetu:
N422I3_4I
Názov predmetu:
Informačné technológie II
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Statické a dynamické stránky, web technológie - HTML a XHTML, základná štruktúra XHTML dokumentu (hlavička a telo dokumentu)
XHTML: text, odkazy, číslované a nečíslované zoznamy, grafika, tabuľky
CSS: úvod do formátovania pomocou kaskádových štýlov
CSS: farba, písmo, zarovnanie, odkazy, číslované a nečíslované zoznamy, rámčeky a ohraničenie, pozadie
CSS: triedy a identifikátory
Apache Server: inštalácia a princíp funkčnosti lokálneho servera, nastavenie
Úvod do PHP: spôsoby vkladania skriptov do stránok, základné funkcie PHP
PHP: Generovanie HTML kódu pomocou PHP, premenné v PHP, typy premenných, globálne premenné, polia a konštanty, vetvenie v PHP, cykly v PHP
PHP: formuláre (metódy, formulárové prvky, atribúty formulárových prvkov), spracovanie odoslaných údajov z formulára
Úvod do databáz: základné pojmy (databáza, tabuľka, záznam, relácia ...), koncept, architektúra databázy a tabuliek
Tvorba databáz: návrh databázy (tvorba tabuliek, tvorba indexov, ...), úprava tabuliek
PHP a MySQL: základy
PHP a MySQL: tvorba webových aplikácií
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS