Kód predmetu:
N422I3_4I
Názov predmetu:
Informačné technológie II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne cvičenie – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 3 písomné testy za 100 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebných s súčte minimálne 56 bodov. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 92–100 bodov, B 83–91 bodov, C 74–82 bodov, D 65–73 bodov, E 56–64 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti z tvorby statických a dynamických webových stránok. Vie vytvoriť jednoduché webové stránky, ako a kde ich umiestniť, aby boli prístupné užívateľom Internetu. Ovláda základy jazykov HTML, CSS, PHP a SQL
Stručná osnova predmetu:
Statické a dynamické stránky, web technológie - HTML a XHTML, základná štruktúra XHTML dokumentu (hlavička a telo dokumentu)
XHTML: text, odkazy, číslované a nečíslované zoznamy, grafika, tabuľky
CSS: úvod do formátovania pomocou kaskádových štýlov
CSS: farba, písmo, zarovnanie, odkazy, číslované a nečíslované zoznamy, rámčeky a ohraničenie, pozadie
CSS: triedy a identifikátory
Apache Server: inštalácia a princíp funkčnosti lokálneho servera, nastavenie
Úvod do PHP: spôsoby vkladania skriptov do stránok, základné funkcie PHP
PHP: Generovanie HTML kódu pomocou PHP, premenné v PHP, typy premenných, globálne premenné, polia a konštanty, vetvenie v PHP, cykly v PHP
PHP: formuláre (metódy, formulárové prvky, atribúty formulárových prvkov), spracovanie odoslaných údajov z formulára
Úvod do databáz: základné pojmy (databáza, tabuľka, záznam, relácia ...), koncept, architektúra databázy a tabuliek
Tvorba databáz: návrh databázy (tvorba tabuliek, tvorba indexov, ...), úprava tabuliek
PHP a MySQL: základy
PHP a MySQL: tvorba webových aplikácií
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • DRUSKA, P. CSS a XHTML tvorba dokonalých webových stránek krok za krokem. Praha : Grada Publishing, 2006. 200 s. ISBN 80-247-1382-9.
  • HAUSER, M. – HAUSER, T. – WENZ, C. HTML a CSS: Velká kniha řešení. Brno : Computer Press, 2006. 912 s. ISBN 80-251-1117-2.
  • HOGAN, B P. HTML5 and CSS3: Develop with Tomorrow´s. Standards Today. Brno : Grada Publishing, 2009. 647 s.
  • GILMORE, W J. Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional. New York, USA: Apress, 2010. 824 s. ISBN 978-1-4302-3114-1.
  • LACKO, Ľ. PHP a MySQL. Hotová řešení. Brno : Computer Press, 2005. 298 s. ISBN 80-251-0397-8.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Celkový počet hodnotených študentov:
31

A 16.1 %

B 35.5 %

C 29 %

D 16.1 %

E 3.3 %

FX 0 %

Vyučujúci:
J. Vargan (2023/2024 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2017/2018 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2016/2017 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS