Kód predmetu:
N422R0_4I
Názov predmetu:
Robustné riadenie
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
Vyučujúci:
J. Oravec, E. Pavlovičová (2022/2023 – Zimný semester)
M. Bakošová (2021/2022 – Zimný semester)
M. Bakošová, J. Oravec (2020/2021 – Zimný semester)
M. Bakošová, J. Oravec (2019/2020 – Zimný semester)
M. Bakošová, J. Oravec (2018/2019 – Zimný semester)
M. Bakošová, J. Oravec (2017/2018 – Zimný semester)
M. Bakošová, J. Oravec (2016/2017 – Zimný semester)
M. Bakošová, J. Oravec (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná základné typy neurčitostí. Vie analyzovať robustnú stabilitu systémov so štruktúrovanými neurčitosťami. Vie navrhnúť regulátor pre systémy s intervalovými parametrickými neurčitosťami. Študent vie využiť lineárne maticové neurčitosti pri analýze robustnej stability a pri návrhu robustného regulátora pre systémy s polytopickou neurčitosťou. Študent pozná neštruktúrované neurčitosti, vie analyzovať robustnú stabilitu systémov s neštruktúrovanou neurčitosťou a vie navrhnúť robustné regulátory pre systémy s neštruktúrovanými neurčitosťami.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Úvod do robustného riadenia
Systémy s jedným neurčitým parametrom
Systémy s intervalovými neurčitosťami
Návrh robustného regulátora pre systémy s intervalovými neurčitosťami
Systémy s lineárnymi afinnými neurčitosťami
Stabilita polytopických systémov
Multilineárne neurčitosti
Zovšeobecnená Charitonovova veta
LMI v robustnom riadení
Robustná metóda umietnenia pólov
Neštruktúrované neurčitosti - analýza
Neštruktúrované neurčitosti - syntéza
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • VESELÝ, V. – HARSÁNYI, L. Robustné riadenie dynamických systémov. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 126 s. ISBN 978-80-227-2801-0.
  • ZHOU, K. – DOYLE, J C. Essentials of robust control. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1998. 411 s. ISBN 0-13-525833-2.
  • BARMISH, B. New Tools for Robustness of Linear Systems. New York : Macmillan Publishing Company, 1994. 394 s. ISBN 0-02-306055-7.
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednáška, cvičenie
Metódy a kritériá hodnotenia:
skúška
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS