Kód predmetu:
N422P2_4I
Názov predmetu:
Prediktívne riadenie
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Vyučujúci:
K. Kiš, M. Klaučo (2023/2024 – Zimný semester)
K. Kiš, M. Klaučo (2022/2023 – Zimný semester)
M. Klaučo (2021/2022 – Zimný semester)
K. Kiš, M. Klaučo (2020/2021 – Zimný semester)
M. Klaučo, M. Kvasnica (2019/2020 – Zimný semester)
M. Klaučo, M. Kvasnica (2018/2019 – Zimný semester)
M. Fikar, D. Ingole, M. Kvasnica, M. Kvasnica (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študenti sa na predmete oboznámia s technikami prediktívneho riadenia s modelom, naučia sa formulovať tieto problémy ako úlohy konvexnej optimalizácie, vedia správne zvoliť tvar účelovej funkcie a ohraničení, naučia sa úlohy prediktívneho riadenia riešiť numericky a implementovať ich v uzavretej slučke.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do prediktívneho riadenia (dotácia 2/4)
 
a. Rozdiel medzi PID, LQR a prediktívnym riadením
b. Formulácia úlohy prediktívneho riadenia
c. Princíp spätnoväzbovej implementácie

2. Úloha konvexnej optimalizácie v prediktívnom riadení (dotácia 4/8)
 
a. Normy ako indikátory vzdialenosti
b. Lineárne a kvadratické programovanie
c. Formulácia a riešenie konvexných optimalizačných problémov v jazyku YALMIP

3. Rôzne formulácie prediktívneho riadenia (dotácia 6/12)
 
a. Formulácia s ohraničeniami v tvare rovnosti
b. Formulácia bez ohraničení v tvare rovnosti
c. Regulácia do nenulovej referencie
d. Výstupná regulácia
e. Odstránenie trvalej regulačnej odchýlky
f. Znižovanie výpočtovej zložitosti

Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • MACIEJOWSKI, J M. Predictive Control with Constraints. Harlow : Prentice Hall, 2002. 331 s. ISBN 0-201-39823-0.
  • RAWLINGS, J B. – MAYNE, D Q. Model Predictive Control: Theory and design. Madison : Nob Hill Publishing, 2009. 533 s. ISBN 978-0-975-93770-9.
Plánované vzdelávacie aktivity:
prednáška 1 hod. týždenne, cvičenie 2 hod. týždenne
Metódy a kritériá hodnotenia:
Hodnotenie predmetu je založené 50% na práci počas semestra, 50% z obhajoby záverečného projektu. Hodnotenie sa robí na základe štandardnej stupnice na FCHPT.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS