Kód predmetu:
N400D0_4I
Názov predmetu:
Diplomová práca
Ukončenie a kredity:
skúška (24 kreditov)
Obsah predmetu:
Špecifikácia témy diplomovej práce.
Štúdium dostupnej literatúry a spracovanie podkladov z literatúry.
Voľba teoretického prístupu k riešeniu problému a plánovanie experimentov.
Realizácia experimentov a kritické zhodnotenie výsledkov.
Vypracovanie záverečnej práce.
Obhajoba záverečnej práce.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS