Kód predmetu:
N400D0_4I
Názov predmetu:
Diplomová práca
Ukončenie a kredity:
skúška (24 kreditov)
Garant predmetu:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Vyučujúci:
Ľ. Čirka (2020/2021 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent vie tvorivo riešiť problémy súvisiace so zadanou témou. Vie urobiť literárnu rešerš a využívať dostupnú literatúru v slovenskom a anglickom jazyku. Je schopný aplikovať poznatky nadobudnuté počas štúdia. Vie plánovať a realizovať experimenty. Dokáže kriticky zhodnotiť dosiahnuté výsledky a urobiť z nich závery. Vie vypracovať písomnú dokumentáciu o riešení problému a získaných výsledkoch. Vie svoje výsledky obhájiť.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Špecifikácia témy diplomovej práce.
Štúdium dostupnej literatúry a spracovanie podkladov z literatúry.
Voľba teoretického prístupu k riešeniu problému a plánovanie experimentov.
Realizácia experimentov a kritické zhodnotenie výsledkov.
Vypracovanie záverečnej práce.
Obhajoba záverečnej práce.
Plánované vzdelávacie aktivity:
záverečná práca, štátna skúška
Metódy a kritériá hodnotenia:
Záverečné hodnotenie je štátna skúška.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS