Kód predmetu:
N400D0_4I
Názov predmetu:
Diplomová práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
diplomová práca – 20 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
24
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 4. semester
Chemické inžinierstvo – inžiniersky (denná prezenčná), 4. semester
Chemické technológie – inžiniersky (denná prezenčná), 4. semester
Potraviny, hygiena, kozmetika – inžiniersky (denná prezenčná), 4. semester
Ochrana materiálov a objektov dedičstva – inžiniersky (denná prezenčná), 4. semester
Prírodné a syntetické polyméry – inžiniersky (denná prezenčná), 4. semester
Biotechnológia – inžiniersky (denná prezenčná), 4. semester
Riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 4. semester
Technológie ochrany životného prostredia – inžiniersky (denná prezenčná), 4. semester
Biochémia a biomedicínske technológie – inžiniersky (denná prezenčná), 4. semester
Technická chémia – inžiniersky (denná prezenčná), 4. semester
Výživa a hodnotenie kvality potravín – inžiniersky (denná prezenčná), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie záverečnej práce, odovzdanie záverečnej práce v tlačenej a elektronickej podobe, obhajoba záverečnej práce, rozprava k záverečnej práci. Výsledné hodnotenie bude priemerom hodnotení jednotlivých častí. Hodnotenie sa vykoná podľa študijného poriadku STU.
Výsledky vzdelávania:
Študent vie tvorivo riešiť problémy súvisiace so zadanou témou. Vie urobiť literárnu rešerš a využívať dostupnú literatúru v slovenskom a anglickom jazyku. Je schopný aplikovať poznatky nadobudnuté počas štúdia. Vie plánovať a realizovať experimenty. Dokáže kriticky zhodnotiť dosiahnuté výsledky a urobiť z nich závery. Vie vypracovať písomnú dokumentáciu o riešení problému a získaných výsledkoch. Vie svoje výsledky obhájiť.
Stručná osnova predmetu:
Špecifikácia témy diplomovej práce.
Štúdium dostupnej literatúry a spracovanie podkladov z literatúry.
Voľba teoretického prístupu k riešeniu problému a plánovanie experimentov.
Realizácia experimentov a kritické zhodnotenie výsledkov.
Vypracovanie záverečnej práce.
Obhajoba záverečnej práce.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú všetci vedúci záverečných prác študijného programu, preto sa neuvádzajú jednotlivo. Všetci vyučujúci zabezpečujú výučbu v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaná literatúra súvisí s témou záverečnej práce.
Celkový počet hodnotených študentov:
942

A 77.6 %

B 16.2 %

C 4.4 %

D 1 %

E 0.6 %

FX 0.2 %

Vyučujúci:
Ľ. Čirka (2020/2021 – Zimný semester)
Ľ. Čirka (2015/2016 – Zimný semester)
Garant predmetu:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

AIS: 2023/2024   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS