Kód predmetu:
N424D0_4I
Názov predmetu:
Daňový systém
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč má vedomosti o problematike daňového systému. Získa informácie o riadení verejných financií a dopade daňových zákonov na podnikateľské rozhodovanie daňových subjektov. Dokáže pracovať s paragrafovým znením daňových zákonov SR a aplikovať daňové predpisy pri riešení praktických príkladov z daňovej problematiky a pri vypracovávaní a interpretácii daňových priznaní.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie pojmu daň, funkcie daní vo fiškálnej politike štátu
Klasifikácia daní
Daňové prvky – hlavné
Daňové prvky - vedľajšie
Daňová sústava v SR
Priame dane – Daň z príjmov FO
Priame dane – Daň z príjmov PO
Ostatné priame dane
Nepriame dane – DPH
Nepriame dane – spotrebné dane
Zákon o správe daní
Vplyv daní na podnikateľské rozhodovanie daň. subjektov
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • HRČKA, Š. Daňové zákony 2014. Bratislava: Perex a.s. , 2014.
  • ĎURANA, R. Taxation in Europe 2013. Bratislava: IREF, 2013.
  • LENÁRTOVÁ, G. Daňové systémy. Bratislava : Ekonóm, 2004. 264 s. ISBN 80-225-1742-9.
Odporúčaná:
  • BARAN, D. Kapitálový trh a podnikové financie. Bratislava: STU, 2003.
  • HARUMOVÁ, A. Dane v teórii a v praxi. Bratislava: IURA EDITION, 2002.
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet Daňový systém sa realizuje formou 13 dvojhodinových prednášok a 13 jednohodinových seminárov
Metódy a kritériá hodnotenia:
skúška
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS