Kód predmetu:
N424D0_4I
Názov predmetu:
Daňový systém
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve – inžiniersky (denná prezenčná), 3. semester
Biotechnológia – inžiniersky (denná prezenčná), 1. semester
Výživa a hodnotenie kvality potravín – inžiniersky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy spolu za 35 bodov. Na úspešné absolvovanie testov je potrebné získať v súčte minimálne 20 bodov. Ústna skúška je hodnotená 15 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 8 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje písomné testy a aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 36- 40 bodov, D 31-35 bodov, E 26-30 bodov.
Výsledky vzdelávania:
Poslucháč má vedomosti o problematike daňového systému. Získa informácie o riadení verejných financií a dopade daňových zákonov na podnikateľské rozhodovanie daňových subjektov. Dokáže pracovať s paragrafovým znením daňových zákonov SR a aplikovať daňové predpisy pri riešení praktických príkladov z daňovej problematiky a pri vypracovávaní a interpretácii daňových priznaní.
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie pojmu daň, funkcie daní vo fiškálnej politike štátu
Klasifikácia daní
Daňové prvky – hlavné
Daňové prvky - vedľajšie
Daňová sústava v SR
Priame dane – Daň z príjmov FO
Priame dane – Daň z príjmov PO
Ostatné priame dane
Nepriame dane – DPH
Nepriame dane – spotrebné dane
Zákon o správe daní
Vplyv daní na podnikateľské rozhodovanie daň. subjektov
Odporúčaná literatúra:
Základná:
  • HRČKA, Š. Daňové zákony 2014. Bratislava: Perex a.s. , 2014.
  • ĎURANA, R. Taxation in Europe 2013. Bratislava: IREF, 2013.
  • LENÁRTOVÁ, G. Daňové systémy. Bratislava : Ekonóm, 2004. 264 s. ISBN 80-225-1742-9.
Odporúčaná:
  • BARAN, D. Kapitálový trh a podnikové financie. Bratislava: STU, 2003.
  • HARUMOVÁ, A. Dane v teórii a v praxi. Bratislava: IURA EDITION, 2002.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
4

A 75 %

B 0 %

C 0 %

D 0 %

E 25 %

FX 0 %

Garant predmetu:
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
19. 9. 2019

Zabezpečuje:
Oddelenie manažmentu

AIS: 2023/2024   2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS