Kód predmetu:
N424Z1_4B
Názov predmetu:
Základy práva
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:

Význam štúdia práva a obsahové zameranie predmetu.
Právny vzťah a jeho prvky. Právne normy.
Zmluvné vzťahy, jednotlivé typy zmlúv.
Nadobúdanie vlastníckeho práva k hnuteľným veciam a nehnuteľnostiam. Formy vlastníctva. Ochrana vlastníckych práv.
Pracovno-právny vzťah a jeho subjekty. Pracovné zmluvy.
Sociálne poistenie, jeho druhy a formy poisťovania.
Rozhodovanie sporov v právnych vzťahoch. Súdne konanie a jeho zásady. Sústava súdov. Súdne rozhodnutia.
Legislatíva EÚ a aproximácia práva SR.

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS