Kód predmetu:
N424Z1_4B
Názov predmetu:
Základy práva
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Študent je schopný sa orientovať v problematike týkajúcej sa základov ústavného práva, občianskoprávnych vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov, právnej úpravy, živnostenského podnikania, práva obchodných spoločností. Študent má znalosti aj o predmete práv k nehmotným statkom, o druhoch práv duševného vlastníctva, práve priemyselného vlastníctva. Ovláda právne úpravy týkajúce sa ľudských vzťahov vo vnútroštátnom i medzinárodnom kontexte. Študent vie vymedziť kódexy a právne normy s osobitým zameraním na občiansko-právne a pracovno-právne otázky.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:

Význam štúdia práva a obsahové zameranie predmetu.
Právny vzťah a jeho prvky. Právne normy.
Zmluvné vzťahy, jednotlivé typy zmlúv.
Nadobúdanie vlastníckeho práva k hnuteľným veciam a nehnuteľnostiam. Formy vlastníctva. Ochrana vlastníckych práv.
Pracovno-právny vzťah a jeho subjekty. Pracovné zmluvy.
Sociálne poistenie, jeho druhy a formy poisťovania.
Rozhodovanie sporov v právnych vzťahoch. Súdne konanie a jeho zásady. Sústava súdov. Súdne rozhodnutia.
Legislatíva EÚ a aproximácia práva SR.

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • JANKŮ, M: Základy práva pre poslucháčov neprávnických fakúlt. Nakladateľstvo C. H. Beck, Bratislava 2012, ISBN 978-80-89603-06-0.
  • LAZÍKOVÁ, J.: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava: IURA EDITION, 2012. 302 s. ISBN 978-80-8078-476-8.
  • ŠVIDROŇ, J. Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava: JUGA, 2000. 252 s. ISBN 80-85506-93-9.
  • ÚSTAVA SR. *. Bratislava: *, 1992
Plánované vzdelávacie aktivity:
Priamy kontakt (spolu 26 hodín): účasť na prednáškach: 26 hodín Nepriamy kontakt (spolu 24 hodín): Príprava na skúšku: 20 hodín konzultácie: 4 hodiny Celkový počet: 50 hodín
Metódy a kritériá hodnotenia:
skúška 100%
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS