Kód predmetu:
N424Z1_4B
Názov predmetu:
Základy práva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška – 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
Počet kreditov:
2
Odporúčaný semester:
Biotechnológia – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Potraviny, výživa, kozmetika – bakalársky (denná prezenčná), 1. semester
Riadenie procesov – bakalársky (denná prezenčná), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje na záver semestra ústnu skúšku. Skúška sa hodnotí bodmi. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 92-100 bodov, B 83-91 bodov, C 74-82, D 65-73, E 56-64, FX 56 a menej.
Výsledky vzdelávania:
Študent je schopný sa orientovať v problematike týkajúcej sa základov ústavného práva, občianskoprávnych vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov, právnej úpravy, živnostenského podnikania, práva obchodných spoločností. Študent má znalosti aj o predmete práv k nehmotným statkom, o druhoch práv duševného vlastníctva, práve priemyselného vlastníctva. Ovláda právne úpravy týkajúce sa ľudských vzťahov vo vnútroštátnom i medzinárodnom kontexte. Študent vie vymedziť kódexy a právne normy s osobitým zameraním na občiansko-právne a pracovno-právne otázky.
Stručná osnova predmetu:

Význam štúdia práva a obsahové zameranie predmetu.
Právny vzťah a jeho prvky. Právne normy.
Zmluvné vzťahy, jednotlivé typy zmlúv.
Nadobúdanie vlastníckeho práva k hnuteľným veciam a nehnuteľnostiam. Formy vlastníctva. Ochrana vlastníckych práv.
Pracovno-právny vzťah a jeho subjekty. Pracovné zmluvy.
Sociálne poistenie, jeho druhy a formy poisťovania.
Rozhodovanie sporov v právnych vzťahoch. Súdne konanie a jeho zásady. Sústava súdov. Súdne rozhodnutia.
Legislatíva EÚ a aproximácia práva SR.

Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
  • JANKŮ, M: Základy práva pre poslucháčov neprávnických fakúlt. Nakladateľstvo C. H. Beck, Bratislava 2012, ISBN 978-80-89603-06-0.
  • LAZÍKOVÁ, J.: Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava: IURA EDITION, 2012. 302 s. ISBN 978-80-8078-476-8.
  • ŠVIDROŇ, J. Základy práva duševného vlastníctva. Bratislava: JUGA, 2000. 252 s. ISBN 80-85506-93-9.
  • ÚSTAVA SR. *. Bratislava: *, 1992
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Celkový počet hodnotených študentov:
156

A 35.9 %

B 18.6 %

C 34.0 %

D 7.7 %

E 3.8 %

FX 0 %

Garant predmetu:
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.
Dátum poslednej zmeny:
13. 9. 2021

Zabezpečuje:
Oddelenie manažmentu

AIS: 2021/2022   2019/2020   2018/2019   2017/2018  

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS